Roman & Greek Gods Crossword Puzzle

Name:

Greek Roman Gods Names Crossword Puzzle

In the clues below, some gods are listed by their Greek name, some by their Roman name. Fill in the missing name and put it on the crossword puzzle above.

  ACROSS

  Greek Name
 1. 3. ________
 2. 4. Dionysos
 3. 11. Poseidon
 4. 12. _____
 5. 14. Hermes
 6. 15. ______
 7. 16. Zeus
 8. Roman Name
 9. Mars
 10. _______
 11. ________
 12. Juno
 13. ________
 14. Pluto
 15. _________

  DOWN

  Greek Name
 1. 1. _____
 2. 2. Persephone
 3. 5. Apollo
 4. 6. _______
 5. 7. ________
 6. 8. Athena
 7. 9. Demeter
 8. 10. Hephaistos
 9. 13. _________
 10. Roman Name
 11. Cupid
 12. ___________
 13. ________
 14. Vesta
 15. Diana
 16. ________
 17. ______
 18. ________
 19. Venus

Greek & Roman Mythology Crossword Puzzle: http://www.squidoo.com/greek-mythology-puzzles